Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Xốc xếch

0 nhận xét

Xốc xếch nắng, xốc xếch mưa
Xốc xếch lưa thưa chút dại khờ
Xốc xếch chông chênh ngày buông nắng
Em còn xốc xếch những ước mơ.

                                12h45, 01/08/2013

0 nhận xét: